Cammy White và Christie Monteiro đại diện cho thương hiệu tương ứng của họ trong sự kiện thể thao đỉnh cao này (Street Fighter, Tekken) (Moz Lunsford)


Cammy White và Christie Monteiro đại diện cho thương hiệu tương ứng của họ trong sự kiện thể thao đỉnh cao này (Street Fighter, Tekken) (Moz Lunsford)