Cô ấy phải trả nợ bằng cách nào đó


Nước sốt (do SketchLyka làm): https://x.com/sketchLyka/status/1810936910594158829?t=xrqECwlOQtykplM054umIA&s=19