Nói một cách trung thực thì… Ai cũng từng làm điều đó vào một thời điểm nào đó…


Nói một cách trung thực thì… Ai cũng từng làm điều đó vào một thời điểm nào đó…