Peach khi cô đáp xuống không gian Bowser trong bữa tiệc Mario


Nguồn: https://x.com/confiserie_art?t=H49IV0mjmEjxJoJ_Bm7eGg&s=09