Sivir không bao giờ đúng giờ nhưng luôn trả ơn.


Sivir không bao giờ đúng giờ nhưng luôn trả ơn.