Rule 34: nếu nó tồn tại thì có nội dung khiêu dâm về nó.