Thấy người khác làm việc này nên tôi cũng làm vậy


Tôi sẽ không gửi lại bất kỳ video nào đâu